Hantverkarens Samfällighetsförening

Inom samfälligheten finns 229 fastigheter, de flesta kedjehus och parhus men här finns också ett antal friliggande enplanshus. Fastighetsbeteckningarna är Nödesta 8:5-233. Området byggdes under åren 1970-72.

 

Som nyinflyttad fastighetsägare är du automatiskt ansluten till vår förening och ägare till 1/229-del av samfällighetens gemensamhetsanläggningar. Dessa består av två lekplatser med därtill hörande lekredskap, fyra parkeringsplatser (för uthyrning och gästparkering), en bollplan (som görs till isbana vintertid), en kombinerad basket- och bollplan, en boulebana, gränd- och vissa trafikskyltar, gränd- och gångbanebelysningar, orienteringstavlor, en förrådsbod samt sist men inte minst gemensamma gräsytor, träd och buskar.

 

Medlemsavgiften i Hantverkarens Samfällighetsförening är from 1 januari 2013 4.000 kr/år och för fastigheter anslutna till Kabel-TV är årsavgiften  1.250 kr/år. Dessa avgifter är obligatoriska. Styrelsen informerar kontinuerligt samfällighetens medlemmar om vår verksamhet via ett Informationsblad. Under första kvartalet distribueras samtidigt fakturor avseende medlemsavgifterna.

 

Samfälligheten har två stämmor per år, en på våren och en på hösten. Vårstämman behandlar föregående års bokslut och höststämman beslutar om budgeten för nästkommande år samt väljer styrelse. Till bägge stämmorna har medlemmarna möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändringar och förbättringar etc. Då två eller flera personer äger en fastighet har de tillsammans endast en (1) röst. I samband med stämmorna lämnas information som har anknytning till eller på annat sätt berör vårt boende i området.

 

Varje år genomför samfälligheten två på våren sammanhängande städdagar (lör-och söndagar) och två dito på hösten. Varje fastighetsägare kan deltaga med en eller flera familjemedlemmar. Man väljer också om man vill städa på en lördag eller en söndag. Deltagandet är frivilligt. Vid deltagande på vårstädningen erhåller man en rabatt på årsavgiften med 250 kr och på höststädningen ytterligare 200 kr. Deltagande vid både vår- och höststädningen ger en rabatt på 500 kr på årsavgiften, en extra rabatt på 50 kr således. Kallelse till stämmor och städdagar distribueras i pappersform i god tid före.

 

Inom samfälligheten är vi anslutna till Grannsamverkan. Det finns 18 gränder inom vår samfällighet. Varje gränd har minst ett grändombud. Grändombuden får regelbundet, via ett huvudkontaktombud, information från Närpolisen om eventuella inbrott eller annan brottslig verksamhet inom vårt närområde. Grändombudens uppgift är här att vara sammanhållande, uppdatera maillistor och vidarebefordra information till alla boende på respektive gränd. Du kan läsa mer om denna verksamhet under länken Grannsamverkan.

 

För att utryckningsfordon, plog- och sopbilar etc skall kunna komma fram utan hinder och ur trafiksäkerhetssynpunkt, gäller inom området generellt parkeringsförbud på alla gränder och vändplaner. Detta är speciellt viktigt under vinterhalvåret då framkomligheten ofta är begränsad p.g.a. snövallar.

 

Fastighetsägare som har hörntomt skall, där sikten är begränsad, hålla en öppen sikttriangel vid vägkorsningar och parkvägar enligt samfällighetens föreskrifter. Häckar får vid denna sikttriangel inte överstiga en höjd av 0,7 meter.

 

Läs mer om våra Stadgar och Allmänna föreskrifter (med bl.a. P-bestämmelser) under länken Stadgar.

 

Hantverkarens Samfällighetsförening, Västerhaninge    Webbproducent: Lex Samson